CÁCH PHÁT ÂM TIẾNG PHÁP PHẦN 1

➡️ PHẦN 1 : CÁCH ĐỌC PHỤ ÂM
Bảng chữ cái tiếng Pháp có tất cả 26 lettres (chữ cái) với 20 consommes (phụ âm) và 6 voyelles (nguyên âm):
a _ a
b _ bê
c _ xê
d _ đê
e _ ơ
f _ ép(phờ)
g _ giê (đọc cong lưỡi)
h _ at sờ (cong lưỡi)
i _ i
j _ gi
k _ ka
l _ eo(lờ)
m _ em(mờ)
n _ en(nờ)
o _ o (ko phải ô nhá )
p _ pê
q _ quy (đọc tròn môi) đọc nó lái giữa âm “uy” và “i”
r _ e(rờ) hoặc e(grờ). Chúng ta nên đọc là e(grờ) và khi đọc thì rung cuống họng theo cách đọc của ng` Pari sẽ hay hơn
s _ ét(x) không đọc cong lưỡi nhé
t _ tê
u _ uy (đọc tròn môi) lái giữa uy và u
v _ vê
w _ đúp lơ vê
x _ ích(x)
y _ y(cơ grếch)
z _ dét(đờ)

_ Tất cả các phụ âm đứng cuối của một từ đều câm (không đọc). Ngoại trừ 5 phụ âm: f, k, l, q, r
_Hai phụ âm giống nhau, đi liền nhau thì chỉ tính là một phụ âm khi đọc.
_Có 15 cặp phụ âm ghép, khi đọc một lần phải đọc được 2 phụ âm. tuy nhiên khi ghép vần để đọc thì ta chỉ tính làm một phụ âm : bl, br, cl, cr, dr, fl, fr, gl, gm, gr, pr, st, tr, vr.
_ Khi đọc, ta ghép một phụ âm và một nguyên âm đọc thành một âm. Nếu nguyên âm đứng đầu thì tách nguyên âm riêng rồi ghép phụ âm và nguyên âm đọc tiếp như trên.
VD: recul => re/cu/l =>đọc thành “grơ kuyn lờ”
capable=> ca/pa/ble (bl tách thành 1 phụ âm nnhé) => đọc thành ” ca pa (bờ)lờ”
ici=>i/ci =>đọc là “i xi”
_Trọng âm của một từ rơi vào vần cuối cùng có đọc. Nếu vần cuối cùng là vần câm thì đọc trọng âm chuyển lên vần ngay trước nó.
VD: capable thì trọng âm rơi vào “pa” nên khi đọc sẽ thành” ca pạp (bờ)lờ”
_ Trọng âm của một câu : nếu là câu hỏi thì lên giọng ở cuối câu, nếu là câu trả lời thì xuống giọng ở cuối câu nhé.
1) PHỤ ÂM C
“C” + a, o ,u => đọc cứng=> ca, co, cuy
“C” + e, i, y =>đọc mềm=> xơ, xi, xy .
VD:
col => côn lờ
calme=>can(mờ)
recul => grơ cuyn lờ
ici => i xi
cible => xi (bờ)lờ
cycle => xi (cờ)lờ
dance => đăng xờ.

* ç : nếu cái chữ ç này trước các nguyên âm thì các bạn cứ đọc mềm nhé
ça => xa
façade => pha xa (đờ) [trọng âm rơi vào “ça”] 2) PHỤ ÂM G
G + a, o ,u => đọc cứng=> ga, go, guy
G + e, i y =>đọc mềm=> giơ, gi, gi (nhớ đọc cong lưỡi nhá )
VD :
gare=> ga g(r)ờ
gomme=> gom (mờ)
gite => gít(tờ)
rigide => g(r)i gít (đờ)
gage=> ga (giờ)
garage => ga g(r)a giờ

***Chú ý nè***
G mà đi với a, o, u nhưng lại có “e” chen vào giữa thì các bạn đọc mềm nhé
VD: george => gioóc giờ
cageot => ca giô ( chữ “t” ở cuối câm nên ko đọc )

G mà đi với e, i, y mà có “u” chen vào giữa thì đọc cứng
VD: digue => đi gờ
guide => ghi (đờ)
bague => ba(gờ)[/b] 3) PHỤ ÂM Q/ Qu :luôn đọc cứng
VD : coq => cô (cờ)
liquide => li ki (đờ)
qui => ki
que => cơ
politique => pô li ti cờ
2) ĐỌC THÀNH « Ti »
_ Nếu sau “ti” là một phụ âm thì “t” đọc là “tờ”
VD: actif => ắc ti(phờ)
active => ắc ti(vờ)
petite => pơ tit (tờ)
petit => pơ ti

_Nếu sau “ti” là một nguyên âm thì “t” đọc là “x”
VD: initial => i ni xi an(lờ)
partial => pác xi an(lờ)
initiative => tách vần này i/ni/ti/a/ti/ve=> đọc i ni xi a ti(vờ)

_Một số trg` hợp thì “ti” + nguyên âm có thể đọc thành “ch”
VD: pitié=> pi chi ê
3) ĐỌC THÀNH « Tu »
_Nếu sau “tu” là một phụ âm thì “t” đọc như “tờ” không biến âm.
VD: habitude => ha/bi/tu/de => a bi tuýt (đờ)
solitude => xô li tuýt(đờ)
étude => ê tuýt (đờ)
attitude => a/tti/tu/de => a ti tuýt (đờ)

_Nếu sau “tu” là một nguyên âm thì “t” đọc là “ch”
VD: habituel => ha/bi/tu/el=> a bi chuy en(lờ)
actuelle =>ắc chuy en(lờ)
rituel =>g(r)i chuy en(lờ)
situé => xi chuy ê
4) PHU ÂM GHÉP CH
phụ âm “Ch” có 2 cách đọc : “s”(cong lưỡi) hoặc “k”(đọc cứng)
Cái này cũng ko có quy tắc

VD
chat=> sa
chatte=> sat (tờ)
choc => sôc(cờ)
Chocolat=> sô cô la
chêne=> sên (nờ)
orchidée=> oóc ki đê
archéologue=> ắc kê ô lô gờ
orchestre=> oóc kétx (tờ)g(r)ờ
5) PHỤ ÂM GHÉP GN => “nh”
VD:
signature => xi nha tuy g(r)ờ
signal => xi nhan(lờ)
rossignal => g(r)ô xi nhan(lờ)
6) PHỤ ÂM GHÉP PH => ph
photo => phô tô
photographie => phô tô gráp phi
phare=> pha g(r)ờ
phase => pha zờ
7) PHỤ ÂM s,ss,sc => x
VD: si => xi
sable => xa (bờ)lờ
sa => xa
passable => pa sáp (bờ)lờ [trọng âm rơi vào “ssa”] scie => xi
8)
1 nguyên âm + “s” + 1 nguyên âm =
> s đọc thành z
(đọc mềm)
phase => pha zờ
bases => ba zờ
vase => va zờ
mise => mi zờ
9) il/ill: có 2 cách đọc
_ “il” : fil => phin (lờ)
facile => pha xin (lờ)
ville => vin (lờ)

_”i il”
fille=> phi ilờ
famille => pha mi ilờ
travail => tha vai ilờ
coquillage => cô ki ilờ

Bài viết liên quan
0989283268